QQ空间访客信息查看
通过skey查询当前QQ空间访客信息

接口地址 https://yuanxiapi.cn/api/Spacevisitor/

请求方式 GET/POST

返回格式 JSON

HTTP/HTTPS 支持

请求示例 http://yuanxiapi.cn/api/Spacevisitor/?qq=111&skey=@111

参数说明

参数 必填 类型 说明
qqStringqq
skeyStringskey

返回参数

名称 类型 返回信息
name String 昵称
time String 时间

返回示例

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "tips": "只显示最新19条访客信息",
  "qq": "970095317",
  "data": [
    {
      "name": "阿七",
      "time": "2021-06-19 04:31:47"
    },
    {
      "name": "吝啬的小老头",
      "time": "2021-06-19 04:31:46"
    },
    {
      "name": "怀挺",
      "time": "2021-06-19 04:31:46"
    },
    {
      "name": "‭",
      "time": "2021-06-19 04:31:46"
    },
    {
      "name": "cxL.",
      "time": "2021-06-19 04:31:45"
    },
    {
      "name": "蓝月",
      "time": "2021-06-19 04:31:45"
    },
    {
      "name": "Wait.",
      "time": "2021-06-19 04:31:44"
    },
    {
      "name": "⁢",
      "time": "2021-06-19 04:31:44"
    },
    {
      "name": "lin",
      "time": "2021-06-19 04:31:43"
    },
    {
      "name": ".",
      "time": "2021-06-19 04:31:43"
    },
    {
      "name": "我宠的",
      "time": "2021-06-19 04:31:42"
    },
    {
      "name": "张.",
      "time": "2021-06-18 04:15:29"
    },
    {
      "name": "付荣之",
      "time": "2021-06-18 04:15:28"
    },
    {
      "name": "陳義",
      "time": "2021-06-18 04:15:27"
    },
    {
      "name": "Breakfast.",
      "time": "2021-06-18 04:15:26"
    },
    {
      "name": "緣份dё忝╰空",
      "time": "2021-06-18 04:15:26"
    },
    {
      "name": "时间过的张牙舞爪",
      "time": "2021-06-18 04:15:25"
    },
    {
      "name": "。",
      "time": "2021-06-18 04:15:24"
    }
  ]
}